Điều kiện thi, xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công tác xã hội
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự thảo nêu rõ, việc tổ chức thi […]
164
views

15/03/2023

Dự thảo nêu rõ, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo các nguyên tắc:

1- Việc cử viên chức chuyên ngành công tác xã hội tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2- Viên chức chuyên ngành công tác xã hội được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

3- Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

4- Kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội không được bảo lưu cho các kỳ thi hoặc xét thăng hạng lần sau.

Điều kiện thi hoặc xét thăng hạng

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các điều kiện thi hoặc xét thăng hạng. Theo đó, viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội khi có đủ các điều kiện sau:

– Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

– Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và đáp ứng các điều kiện của yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

– Được cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/dieu-kien-thi-xet-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-cong-tac-xa-hoi/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!