Viên chức biệt phái thực hiện nhiệm vụ gì?
Bà Trần Thị Hải Doan (Hải Dương) hỏi, trường hợp cần thiết, cấp bách có được biệt phái viên chức từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc nên làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở không? Nếu được biệt phái, viên chức có được giao nhiệm vụ tham mưu văn bản, thẩm […]
442
views

29/11/2022

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 36 Luật Viên chức và Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập được biệt phái đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Trong thời gian biệt phái, viên chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/vien-chuc-biet-phai-thuc-hien-nhiem-vu-gi/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!