Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2023
124
views

11/09/2023

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2023" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2023" với những nội dung sau:

1. Các văn bản của Đảng, Nhà nước

– Hiến pháp 2013;

– Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

– Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030;

– Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Thông báoKết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị;

– Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

– Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội;

– Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

– Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

– Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

– Luật Bình đẳng giới năm 2006;

– Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022;

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CPngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

– Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030;

2. Văn bản của Hội LHPN Việt Nam

– Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027;

– Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội;

– Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT57

- Giá bài thi: 280.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT57)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2023" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2023" với những nội dung sau:

1. Các văn bản của Đảng, Nhà nước

– Hiến pháp 2013;

– Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

– Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030;

– Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Thông báoKết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị;

– Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

– Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội;

– Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

– Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

– Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

– Luật Bình đẳng giới năm 2006;

– Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022;

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CPngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

– Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030;

2. Văn bản của Hội LHPN Việt Nam

– Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027;

– Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội;

– Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT57

- Giá bài thi: 280.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT57)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

 

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thi-thu/bai-thi-thu-trac-nghiem-on-thi-cong-chuc-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-2/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!