Chi khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn kinh phí nào?
Theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, thì thủ trưởng cơ quan các cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc biên chế, quỹ lương do cấp mình quản lý và hạch toán chi theo quy định. Ông Thái Hoàng Giang (Trà Vinh) […]
164
views

17/02/2023

Ông Thái Hoàng Giang (Trà Vinh) hỏi, cán bộ, công chức, viên chức… đang công tác ở các phòng, ban, ngành của huyện và ở xã, thị trấn khi đạt danh hiệu “Lao động Tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thì kinh phí khen thưởng sử dụng từ kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn nơi có đối tượng khen thưởng hay từ kinh phí khen thưởng của Ban Thi đua khen thưởng huyện?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: “Thủ trưởng cơ quan các cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc biên chế, quỹ lương do cấp mình quản lý và hạch toán chi theo quy định”.

Do đó, việc chi tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các phòng, ban, ngành huyện đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thực hiện theo quy định nêu trên.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/chi-khen-thuong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tu-nguon-kinh-phi-nao/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!