Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2023
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2023, như sau:
141
views

16/05/2023

1- Đơn vị, số lượng, chức danh vị trí việc làm cần tiếp nhận

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng đô thị, Quy hoạch – Kiến trúc; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kinh tế xây dựng; quản lý xây dựng; Quản lý đô thị và công trình; Kinh tế và quản lý đô thị.

2 Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị 01 Chuyên viên hành chính tổng hợp Trình độ: Đại học trở lên

Các ngành, chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Chính trị học; Quản lý nhà nước.

2- Đối tượng tiếp nhận: Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.
3- Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận làm công chức
a) Có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm yêu cầu tiếp nhận, đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác và hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm trở lên; có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp.
b) Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức nơi đang công tác.
c) Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
đ) Đáp ứng tiêu chuẩn chính trị công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
4- Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang).
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3×4 và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).
c) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.
d) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
e) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức.
g) Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc.
(Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển không trả lại người dự tuyển)
5. Thời gian, địa điểm và người nhận hồ sơ:
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 14/6/2023, (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Số 08, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
– Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Đặng Thị Xuân Thủy, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
– Số điện thoại liên hệ: 0207 3824 407 hoặc 02073 824 590.
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/van-phong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-tinh-tuyen-quang-tiep-nhan-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!