Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
27 Bình Lê Thanh 49 3
27 Trinh Lê 49 3
28 Văn Điệp Bàn 48 1
28 Bình Nhi 48 2
29 Nguyễn Quốc Thắng 10-07-01 47 1
30 Thảo Phương 46 1
31 Anh Nguyễn Thị Vân 45 3
32 Việt Đinh 44 1
32 Trang Nguyễn 44 2
33 Tô Thạnh 43 2